Ramazan bayrami 2011 yili mesaji

####++#+##+###########################+###+###########:;,:;;;:;:++#####++++++#++####++##++++++++++++++++++++++'++++++

####:.,,:###########++##############+##+#+;;'+#+###+#:,;;,::,:;:,+++####+';;+######+####+++++##++++++++++++++;,..,+++
#+++,::,,'#+#+###'+++#;;;+###+++##:###;;,':;;+#+##++,:::;::::;;,;,+'####+;;:;:;;##+;#++++#+#+;::#'';;'++++++',..:,:++
##;,;:;:,,:'##++,...::;;'+'..#+##;'##':;',';++###+::;:':;';;';,;;,;,###++#;;:;;::##+,++++,,:+';,,..`.,;;+#;,.,,,,,,,#
+;.::;.:::::;;:,'...,,:;#+,...#';;##;;;''';+####+#:;':;',.,,.,;;,':;+++++#+;;;;;;,#+:;;#.:.,'#:,.....:,,:,,,,.,.,,.`.
#...:::;...;;;;:,;:,:;:'+';..,;;;+##,.:,;;'##+'++;';;',,,;##',,,';:;:#';'#+#;;,..,+++;::,.,;:+;.:...;.,:,::```,,,...`
#;,,.:;;.,..';;:;,:;';;:::;';;;''##:..;::,#:.,::,;'':,,;##+#+#',,,;''.::,..+:,,.,.,+++::;;;::,:::::,.:,:,;````,,:....
#`,:';;.,.::,;;;,::::;':::;;,,,:###:.;:;:,..';;';;,;:;######++##:,;.;';;;;.`..:,:`,++#;,.,:::::;,,.,,,::,..,`.,,,,.,`
#'`.:;.,,:,,:;;;''';:''##+',;,:,###:,':,;:.';,.,.:;.''######+###''.:;....:;..,,,;:,'++,:,::;'+#;;,:;:;::,....,``,,``:
+++..::.,,;;:#:;;##+;;:.'##'::;;###:::,;,;:,.''',.:,:#+##+++#####:.:..;;;,,;:.:,::.+++:::;:++'.:,,'++,,:;.:,,.`:,,`;#
###':,:;:;;,:;,,.#+#':,,,.`.,';;+##;;,';::;.:,::::,,.###########+..,,:::,,,,,,:;,::+++::;:.``.,,::+++.`,:..,,.,...:++
####';,:;;:;:,:,;+##;::.,,....';+###';'#::,,:'+#+:..`############.`.;+++',:.:.+;;;++++::,.``,:.,.:+++;,...,,,:.,,::++
####;'';;';:;:;:###+':'',:,,;';;##+#####.:,,:###+,,,;+###########+`,,##++::,:.#++#+++#::::,.,.:,,:++++.,.:,,::::,,'++
####''';'+':,;:,::;+#:,;:;;;;,#+########.,::##+#;.:##+##########+##;.:++##,,,.++++++++'+,:,,:,,.,++,:,..:..,';::,,+++
####,:',,.,';,;:::#++#::;';;;;########+;.:.;###+###+++###########++###++++',,..+++++++++::::::,:'+++,..:.,,``..,:.'++
####:,,;;:..:;,+:':#####:;;;+###+#++##+.:.;#####++##############+++++++++++;,,.;++'++++++';:,:'++++,,,;.,..`..,..:;++
###:::,.;,,,':;;:;::####+';;+#+#,;'',..::+####################++++++++++++++',,...:;:,'+++::::++++...:,,,,,....`,,.++
##+..::.;'+#+,'':':;:.+##';;'#+:',.:';;'';+###################++++++++++++++::;:::,..::;++;:,+++`,..,:::.:+';,`.,.`;+
##+..,;:'###+;'';;:;,`.##,:';#:;.;'',.:;;;''##+############++++++++++++++#':::;...:,:.,:'::,,'+.``,,,,::,,+++'.,.``:+
###,,,;;:#+#+##'';;,.,.,.,:;':;.',+:,,.++:;;+++#########++++++++++++++++++:::;+`..,',;,,,;,,...```.,,:,++:+++,,,...;+
##+:::;'';###++#';:,;,.,..::;'.'.##:.:#++#''#++#########++++++++++++++++++;;++++;..+#.:,,:,,..`..,..:,#+++;+;,:,,,,;+
###':;;;;'.:,'###,;::;;.,,;:'.'`#++..################++++++++++++++++++++++++++++,`:;+.,.:.,,`.,:.,:,'++;..`,:,,:::++
###:;';;'.;;,,'##...,,,:';;:.;.###+##+#############++++++++++++++++++++++++++++++++++++,,,:,,:,,.,.`.'+'..::..::::,'+
++;,';,:+..;;;+++#+,,;:;;::::,##+##++###########++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:.,,,,:....:+++',::.`:;,,:.,+
##;;'+,.#...,;,+###..,.,;',::;##++############++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:.,,:,.`,.`'+++`:..``#..+;,.+
##+'##,,+#.`,.,,'#,..,,:#::.,,:##+++#+########+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++,.,...#....``+;...,``'+..++':+
###+;::,+#,:,:;:;,..,::;:;,::::;#########+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++'..,..,,,...```,,,.,.,++.,.,+++
###:,.:,'#.,::;,:,.:;,,;,,':,,:,++#:,.'+##++++++++++++++++++++++++++++++++++++++,.,'++.,.,,:,.,..,,``..,.,,.#;.,.,.++
###.,.;,...,;;;+,;;,::::,:.:.,:.,'++':'++##++++++++++++++++++++++++++++++++++++'::;';,.,,.,,,,.....,:.;,,:,..`.:.,.#+
###'`.'.,,,.';;##++';.;.;....,.:'';';:++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.,::::,`:`.`.:,,`::';++:::...``,.`,++
####:.:::,,;::++##;;.'`#;;:,..,,,,:::'+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++'',,,..``.`.,::+.:`:,#+++,,,...,.,.#++
###+#;:..:;';#+#+,'.'`##+:;,;::,,,,;++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:....,,,,:::++`:.:.++++,::,``,:++++
###+':;',,:::#+#;',:.'###+;::::`,'#+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++',`,,,,,'++++`:.:,+++.....::.:+++
####;;+###++#+##;:,::##+#+#+:,;.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++'+++,,..;++++++;.,.:'+++++++++:,+++
###':'##+++####+'.;:#+##+++#::;;++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++':.,'+++++++;,.::+++++++++'::#+
##''##+###+####';:;##:###+##:,;#+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:,,++++++,##::,,+++++#+++++':+
###+#+:;',:###+;,';..:####;+;:;#+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:,,'.++++:,..,.,++++;,;;,#++++
##++',...,,'#+#',;.;.+++##.+;;'+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++::'`+++++.,.,,:+++'.,.`.::#++
#+#',,.,':.:#++#::.;'#+++#.,;;#+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++;,:`+++++',,.:'++#,.,:,,:,:#+
##',;:;,.,''#+#;;:::##+++++''++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++';'++++++;:,,.+++;:.,.:;:,:#
+#,,:;:;:;;+##:.;:;++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:,,..+++:;::::,,.#
##;;::;;;:;;,`.,::;#+#+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:,,,.`.:::;;:,.:,#
+#:.;;:;::;,..,.+:;:#+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++;,,'.,...;,:;::;.,+
++;:;'+.,,:,.,.;+;;:#+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.:,+;.,..:.:.#;,:,'
#'.''#;,;;`...:#+#;;++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:,+++;....:;.:#':.:
#+:;##.;;.,::'#++++;#++++++++++;';;'#+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:'+++#',,,.,:.##'::
++:#++.::;,:#+++++++++++++++++#.,++.`++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++#;,:::,'##:'
+#++++:;,;,##++++++++++++++++++.;++'`++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++##:::::;+#++
###+++:;,;:#+++++++++++++++++++.:++.:++,...+.+++.:.+..+,...++:+..#:`,+'.++:+..'+:.+:.,,.;++++++++++++++++++:::::;+++#
++###+:::,:+#'+++++++++++++++++.,:.+++;.++`+;.++.+.,+#:.++.++`;+,`##`++`++.;+;.++.+;+++.++++++++++++++++++#:,;::++###
+#####::,,:.+,+++++++++++++++++.;++..++++#`++.++.+.'+++++#`++.++'.++.++.++.+++.++.+++#.+++++++++++++++++:+,.:,,:++#++
####;,;:,::.,,+++++++++++++++++.:++#.'++'.`++`#+++.'++++'.`++.++'.++`++.++.+++.++.+++.'+++++++++++++++++':.,'.,;::##+
##;:,;;,:.:.:#+++++++++++++++++.;+++.;+`++.++::,++.'+++`++.++.++'.++.++.++.+++.++.++:.++++++++++++++++++#;,.,,:;'.,;#
#++,:::.:.,:,++++++++++++++++++.,+++.+.:+#`++#.,++.'++.:+#`++`++'.++.++.++`++#.++`++`#++##++++++++++++##+'::,:.:;;.'+
++,:;;,,'';;##++++++++++++++++#.`:,.+++`..`+++.#++.:+++`..`++`++;`++.++.++.+++.#'.#`:;:.`#+++++++++++#####';+',.;;:,+
#:,::;.:'#+++++++++++++++++++++++++++++++++++#.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++########+#+'`.:;,:
;,,;;..#+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++#######+#+##..';:,
,:::;.;++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++##########+++.,,;,
,:;,,.#+++++++++++++++++++++++++++++++++++`..+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++#+################..:;,
,,;;.:#++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++###############+.:,,
:,,;.#++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++#################.:,:
,..:.+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++###################.,.,
,,::.:#++++++++++++++++++++++++++++++++++++++`++++++++++++++#+++++++;.++++++++++++++++++++####+#################',:,,
,,:,,.+++++++++++++++++++++`,++#.'+++++++++++.+++++++++++++#.,+'`.#++.+++++++++++++++++++#+`##+#################..,:.
,,,,:.:++++++++++++++++++++.:++,+++++++++.#++.+++++++++++++.'+++#..+#.+++++++++++++++++++##.#++################',,.,,
',,:,,.++++++++++++++++++++.;+;;++'+++'++.+++`#+;++#'+++++'.#++++;.++.+#':'++'#+#'+###;;#+#.#############++####.,:,,:
+.:,.:,,;++++++++++++++++++.;';+++`+++.++.+++`++.+++.+++++..++++++.++.+,'++++.#++.##..+.,+#.############++###;:,:.,:.
+#,.:...;:..+++++++++++++++...++++.+++.++.+++`++.+++.+++++`.++++++.++.+.:++++`#+#.+#.+##.+#.#+##+#######+#:.;;,,:,..#
+++,..:;.`...#+++++++++++++.:..+++`+++.++`+++`++.+++.+++++.`+++++#.+#.+#`.+++`#+#.##.++#.++`#+###########;,...::.,,+#
++:,:::.,:,,,++++++++++++++.;+.;++.+++.++`+++`++.+++.+++++:`++++++.##.++#:`+#`+++`+#.###.#+.#+###+#######,::;:.::,:,#
+++++::,:,.;:.+++++++++++++.;+'.++`#++.++`+++.++.+++.++++++.;+++#`:++.+#++.;+`#+#.##.###.#+'++###+######':;::::;:+#+#
+++++#.:.,,;+.+++++++++++++.,++..#..#.`++`;.+`++..+..++++++'`:+#.:++'`+:+#.++..#..##.###.+#.;+#+########:#+:;;:,#++#+
++++++.,.:,++'+++++++++++++#'++#++#;'#'+++:##+++#;'+'++++++++':;++++##++;;#++#;'++######+##'##########+##++,.,,:'####
+++++',,.:.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++#+++++++++++++++++#++#++##+###+##++##########+#+,,:.,;####
+#'+++.,,:`+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++#+###########++######+######+.,:.:;####
++:#++`,,,`.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++#############+#########+####,`.:.,++#;+
++;:#+.:,::...#+++',++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++####################;;##+#:`.:'.,.##;:;
+':;:#'`,..,:;.+++::+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++#######################::'##.;;:,.,.;#;:;'
++:::,+,.,,,..:.#,,:+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++#####################+#;.:#:'..,,,.,+::,:+
+#,,,:..`.`..,.,+;,'+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++###########################+::'..:...``,,,,:.#
++;;;;..,.,+;..,`,;++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++###############+############;.,,:.;+'.,.,;;;;#
++:;;.....,+++'.,..++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++############################:,:,'###,....:;;;#
Reklamlar
Bu yazı 2011, bayram, bedava mesaj, kutlama, ramazan, sms, tebrik içinde yayınlandı. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s